Thursday, June 11, 2009

the Buddha, ចាប៉ី ប្រាជ្ញ ឈួន តន្ត្រីខ្មែរ

ភិរម្យ ក្រមង៉ុយ ចាប៉ី ប្រាជ ឈួនចាប៉ី គង់ ណៃ

ដើមត្របែក - ចាប៉ី អ៊ូច សាវីWednesday, June 10, 2009

the Buddha, ច្បាប់​កេរកាល ចាប៉ី ប្រាជ្ញ ឈួន តន្ត្រីខ្មែរ

ច្បាប់កេរកាល ភិរម្យ ក្រមង៉ុយ ចាប៉ី ប្រាជ ឈួន
ជម្រើស ឱក សុគន្ធ កញ្ញា សុទ្ធ ពិរោះៗ 01ជម្រើស ឱក សុគន្ធ កញ្ញា សុទ្ធ ពិរោះៗ 01


Get this to your blogg 1. Reung Snaeh Khnom រឿងស្នេហ៍ខ្ញុំ - សុគន្ធ កញ្ញា
 2. DOL VEILEA TROV SARAPHEAP ដល់វេលាត្រូវសារភាព - សុគន្ធ កញ្ញា
 3. HUOS PEL HOEY THLAI ហួសពេលហើយថ្លៃ - សុគន្ធ កញ្ញា
 4. Mjass streung kamsort ម្ចាស់ស្ទឹងកំសត់ - សុគន្ធ កញ្ញា
 5. Chet khos pimun ចិត្តខុសពីមុន - សុគន្ធ កញ្ញា
 6. no idea - សុគន្ធ កញ្ញា
 7. nerk kal na cheur chap kal neng នឹកកាលណាឈឺចាប់កាលហ្នឹង - សុគន្ធ កញ្ញា
 8. Saxophone Bat Snaeh សាក់សូហ្វូន បាត់ស្នេហ៍ - សុគន្ធ កញ្ញា
 9. Beautiful Girl - សុគន្ធ កញ្ញា
 10. besdoung phderm mean snaeh បេះដូងផ្ដើមមានស្នេហ៍ - សុគន្ធ កញ្ញា

ចាប៉ី គង់ ណៃ

សំឡាញ់ចិត្តអើយ - ចាប៉ី គង់ ណៃTuesday, June 9, 2009

ចាប៉ី គង់ ណៃ

Master Kong Nay's Life - ចាប៉ី គង់ ណៃMonday, June 8, 2009
ស្រឡាញ់​ប្រពន្ធ​គេ - ណូយ វ៉ាន់ណេត


1- dwgEdrfaminKYresñh_nYnl¥g

eXIjehIycMNgcgehIy´Rsay

emIleXIjeRCaHeRCA Føak;)at;rUbkay

mYymuWnsm<ayTwkEPñkesñha .

2- dwgEdrmasesñh_mankUnBIrehIy

GUneGIyemþceLIy bgenAR)afña

RsIcas;b¤ekµg ´Kµanesñha

KYccitþR)afñaRbBn§eKeTAvij .

bnÞr- sñameCIgelIxSac;dac;edayrlk

maseBRCéføefak enAmaneKTij

rbYsCa)anRKÚeBTüsmøaj;

CaehIyQWvijebIKµanmasesñh_ .

3- xMbMePøcEdrEtnwkral;éf¶

cukpSahb£T½yRBÜyryBan;eTV

eNðIycuHs‘URTaM RsLaj;masem

eTaHCaRbBn§eK ´sUmsµ½RKesµaH .


ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​ប្ដីគេ - ហូ វ៉ាន់ណៃ1- dwgEdrfaminKYresñh_Rbúsbg

eXIjehIycMNgcg»ü´Rsay

emIleXIjeRCaHeRCA lak;)at;rUbkay

mYymuWnsm<ayTwkEPñkesñha .

2- dwgEdrRbúsesñh_mankUnBIrehIy

bgeGIyemþceLIy GUnenAR)afña

eTaHcas;b¤ekµg ´Kµanesñha

KYccitþR)afñabþIeKeTAvij .

bnÞr> sñameCIgelIxSac;dac;edayrlk

maseBRCéføefak enAmaneKTij

rbYsCa)anRKÚeBTüsmøaj;

CaehIyQWvijebIKµanRbúsesñh_ .

3- xMbMePøcEdrEtnwkral;éf¶

Tukçesakhb£T½yRBÜyryBan;eTV

eNðIycuHs‘URTaM RsLaj;masem

eTaHCabþIeK ´sUmsµ½RKesµaH .

ឃ្លាត​ទាំង​អាល័យ - សុខ ស្រីនាង


1- dwgfabgminmankMhus

GUneTGñkxus cg;dak;eTask¾minfa

s‘Uk,t;s¶ÜnePøcBaküsnüa

erIsykRKÜsar ecalbgKµanGal½y.

2- eCrb¤edolk¾GUnminxwg

RbhareBlhñwg k¾RBlwgminsþI

RBmtammþayEtcitþPkþI

enAnwkGal½y ePøccréNmin)an.

bnÞr- eRCIsGñkfµIEdléføKitfasmsYn

Qb;KitBIGUn TukdUcsUnücuHklüaN

ebIbg)ansux GUnputTukçEdrkñúgR)aN

CUnBrbg[suxsanþ klüaNXøatTaMgGal½y.

3- cg;[erOgesñh_eyIgbBa©b;

minGacRtLb;[GtItrwtCafµI

GnusSarePøccuHcréN

ebICYbKñafµI rab;nisS½ybgb¥Ún.

បើ​បង​នៅ​ប៉ោឡែ - វណ្ណា ពិសិដ្ឋ

1- dwgfaGUnnageBjcitþ

erOgGtItEdlbgsag

TaMgdwgxøÜnminGaclublagvarYc.

P¢ab;- Etbgk¾dwgfaGUnmancitþCMBak;lYc

GarmµN_vilvYc ehIynwkrUbbgrhUtmk

RBmxusRKb;y:ag RBmsagCIvitCafµI

dak;eTascuHéfø Etcg;sYréføBIcitþ[)anc,as;.

bnÞr- ebIbgenAe)a:EL etIGUnenAesñh_b¤eT?

ebIsinbgenAmaneK masemTTYleTéfø?

EtebHdUgd¾eRkómRkMmYyenH dwgxusGs;ehIyRsI

GgVrln;tYBIsI RbNIpg.

2- bgRtÚvBüayamEkERb rkSaesñh_EdlFøab;Xøat

pþl;»kas[EkmaryaTpgéfø

b¤GUnenAxøacrUbbge)akcitþGUnCafµI

snüaNaRsI ebHdUgPkþICUnGUnesµaH.

ស្រស់​ដូចគ្នា - សាវ៉េត + ស៊ីវន1- ¬saev:t¦ EkveGIyEkvkuMsm¶Mes¶óm

EkvecjmkPøamemIleromRss;b¤eT?

bgRss;Nas;QñHGs;RbúsRsúkExµr

ennTuMk¾caj;bgEdr emIlEnbgs¥atEmn

bgRss;Nas;QñHsRms;ecAb£T§IEsn

s¥atEmnETnQñHTaMgRBHerom

GUnRby½tñcukQam sþayerom)aneKepSg.

2- ¬suIvn¦ GUnk¾l¥CagnagTavEdr

RsI²RsúkExµrcaj;eTsRms;RsI

GUnEsnRss;QñHsRms;kRgI

ÉnagsitaBisIl¥GIcaj;GUneT

¬saev:t¦ bgk¾Rss; (suIvn) GUnk¾Rss;QñHeK

¬saev:t) ebIGBa©wgRss;dUcKñaeT RtÚvEtesñh_bgeTARBlwg

¬suIvn¦ cUldNþwgGUneTA.លា​ហើយ​សូមាត្រា - ស៊ីវន, សាវ៉េត


1- ¬suIvn¦ biTEPñkRsémkñúgédRbúsesñh_

xügesakbMeBeqñrekaH)alI

(saev:t¦ GUnCakULab\NÐÚeNsuI

(suIvn¦ bgCa\®nÞIehIrBIEdnq¶ay.

2- ¬saev:t¦ xSwbexSóveRsóveRsIbefIbkøincréN

bgsUmlaéføRsIRss;eqamqay

lamYyRKasinTaMgkþIesaksþay

¬suIvn¦ sUmRbúseqamqaykuMERbcinþa.

bnÞr- ¬saev:t¦ bgminePøceTGnusSavrIy_

bgnwgqvIRss;sUm:aRta

¬suIvn¦ xñl;exñIyekIyédkñúgl¥agpáasøa

edjExSenRtasagesñh_ryCati.

3- ¬saev:t¦ laehIy laehIyrMdYlekaHesñh_

y:agyUrdb;ExbgmkCYbeTot

¬suIvn¦ÉNaf<al;bgGUnsUmRsg;Cati

eTaHbIbgXøatrsCatiGUncaM.
បង​កាត់​ពី​ឆ្ងាយ - វាចា + ស៊ីវន


1- ¬vaca¦´kat;BIq¶ay suM)ayTTYlTan

nageGIy´Xøandak;Tan´pg

rmUleBaHNas; esÞIrsÞHmþg²

erayeCIgcukxñg qøgERBkeRCaHGU

yb;B¤emomf¶ÚrGasUrxøÜnNas;.

2- ¬suIvn¦»m©as;éføeGIyKYr[GaNitéRk

rhitréhq¶ayKµanpÞH

bgeK bgÉgElgGInwgxVH

Gnic©axøaMgNas;c,as;XøanBisa

eTANamkNaemtþaR)ab;´.

3- ¬vaca¦´GñkeTscrN_mkBITIEsnq¶ay

eRBaHcg;sb,aynwgeqamqaym:um

(suIvn) dUcCaRbEhlmuxenAEk,rRsúk´

Ebbcg;bnøMsuM)ayBisa

dak;BukcgáadUcta\sI.

4- ¬suIvn¦ eXIj´mñak;ÉgkMEbøgelgsakcitþ

(vaca) eBAeBalGaNitCIvitGñkRkRkI

(rYm) eyIgeronhat;citþGaNitRbNI

eTvtaqñaMfµIbI)ac;»rkSa

mnusSnigeTvta)acpáaBrC½y.

ស្អែក​ថ្ងៃ​ឡើង​ស័ក - ស៊ីវន, សាវ៉េត

1- ¬suIvn¦kmµeGIy eGIykmµfabuNücUlqñaMnaMeTAelgEm:

kmµeGIy eGIykmµfabuNücUlqñaMnaMeTAelgEm:

Rsab;Etmkdl;bþIBultaEb: RsvwgEtEv:Ek,rKum<b£sSI

b:uNÑwg)anehIy»NaelakbþI éf¶cUlqñaMfµIbþIRsvwgeCak.

2- ¬saev:t¦ Em:vakuMmat; bgpwkeRkAvtþGt;manxµaselak

Em:vakuMmat; bgpwkeRkAvtþGt;manxµaselak

CYbCuMmitþPkþidak;RKan;R)aCJeRBak luyQñHxøaeXøakykmkTijRsa

caMEs¥ksineTAbgeTAvtþv:a eTAeFVIGacarüsmµaTansIl.

3- ¬suIvn¦ elakGacarüRsÚl mnþelakbgSúkUlyMkijrGil

elakGacarüRsÚl mnþelakbgSúkUlyMkijrGil

pwkCab;mYyEx xanEtéf¶sIl elIkmþgmYypþil kan;sIlGMb‘Í

¬saev:t¦kuMmat;kGI eBlbþIpwksuI bgKµanRsIjIeTEm:Gav:a.

4- ¬saev:t¦ Es¥kéf¶eLIgs½kGUnerobcMRsak;dak;mðÚbGahar

Es¥kéf¶eLIgs½kGUnerobcMRsak;dak;mðÚbGahar

bgDubÉgeTAsMedAvtþv:a cUlrab;)atalrYcBUnPñMxSac;

¬rYm¦ dgTwkRsg;RBHykelIpÞHcaM)ac; rYceRsctRmg;Rsg;RBHÉvtþ.

ចាប៉ី គង់ ណៃ

Roum Vong-Ouch Savy - ចាប៉ី គង់ ណៃSunday, June 7, 2009

 1. SOM BESDONG 1 JAMNAEK សុំបេះដូង១ចំណែក - សុង សេង ហ៊ន
 2. YOK JEN_JEAN_PICH NIS VINH JOH យកចិញ្ចៀនពេជ្រវិញចុះŸ‡ - សុង សេង ហ៊ន
 3. OON BAN ROBTHOT KEI BAN BONG អូនបានរូបថតគេបានបង - សុង សេង ហ៊ន
 4. VIYOO LONG SNAEHA វីយូឡុងស្នេហា - សុង សេង ហ៊ន
 5. TONLEI PHNHOE TUK ទន្លេផ្ញើរទុក - សុង សេង ហ៊ន
 6. THPALL SAMNOL ថ្បាល់សំណល់ - សុង សេង ហ៊ន
 7. LAN BONG REOR? ឡានបងឬ? - សុង សេង ហ៊ន
 8. TEAR SAM_NGAT ទឹកភ្នែកសំងាត់Ÿ‹ - សុង សេង ហ៊ន
 9. SORLANH KEI JOH ស្រលាញ់គេចុះ - សុង សេង ហ៊ន
 10. SOK KROM TROONG សុខក្រោមទ្រូងបង - សុង សេង ហ៊ន
 11. PHKAI JIVIT ផ្ដាយជីវិតž - សុង សេង ហ៊ន
 12. NISSAI DARA និស្ស័យតារា - សុង សេង ហ៊ន
 13. KHAE BRANG TROPANG JUN ខែប្រាំងត្រពាំងជន់ - សុង សេង ហ៊ន
 14. JOT JET TREM BONG ចតចិត្តត្រឹមបង - សុង សេង ហ៊ន
 15. JIVIT APOB ជីវិតអភ័ព្វ - សុង សេង ហ៊ន
 16. DOL VEILEA TROV SARAPHEAB ដល់វេលាត្រូវសារភាព - សុង សេង ហ៊ន
 17. KOM BOH BONG PHKAR កុំបោះបង់ផ្កា - សុង សេង ហ៊ន
 18. CHHOEUR JET ឈឺចិត្ត - សុង សេង ហ៊ន
 19. BRO TROB YUY ប្រទ្រុបយុយ - សុង សេង ហ៊ន
 20. LOVE OR FRIEND? ស្នេហ៍រមិត្រ?ž - សុង សេង ហ៊ន
 21. BRAB OY TRONG ប្រាប់ឱ្យត្រង់ - សុង សេង ហ៊ន
 22. WHO MAKE ME CRY អ្នកណាធ្វើឱ្យខ្ញុំយំ? - សុង សេង ហ៊ន
 23. PAINO BAK KHTONG ព្យាណូបាក់ខ្ទង់ - សុង សេង ហ៊ន
 24. CHHNAM MUN ឆ្នាំមុនž - សុង សេង ហ៊ន


សុង សេង ហ៊ន SONG SENG HON 24 បទ


 1. SOM BESDONG 1 JAMNAEK សុំបេះដូង១ចំណែក - សុង សេង ហ៊ន
 2. YOK JEN_JEAN_PICH NIS VINH JOH យកចិញ្ចៀនពេជ្រវិញចុះ - សុង សេង ហ៊ន
 3. OON BAN ROBTHOT KEI BAN BONG អូនបានរូបថតគេបានបង - សុង សេង ហ៊ន
 4. VIYOO LONG SNAEHA វីយូឡុងស្នេហា - សុង សេង ហ៊ន
 5. TONLEI PHNHOE TUK ទន្លេផ្ញើរទុក - សុង សេង ហ៊ន
 6. THPALL SAMNOL ថ្បាល់សំណល់ - សុង សេង ហ៊ន
 7. LAN BONG REOR? ឡានបងឬ? - សុង សេង ហ៊ន
 8. TEAR SAM_NGAT ទឹកភ្នែកសំងាត់ - សុង សេង ហ៊ន
 9. SORLANH KEI JOH ស្រលាញ់គេចុះ - សុង សេង ហ៊ន
 10. SOK KROM TROONG សុខក្រោមទ្រូងបង - សុង សេង ហ៊ន
 11. PHKAI JIVIT ផ្ដាយជីវិត - សុង សេង ហ៊ន
 12. NISSAI DARA និស្ស័យតារា - សុង សេង ហ៊ន
 13. KHAE BRANG TROPANG JUN ខែប្រាំងត្រពាំងជន់ - សុង សេង ហ៊ន
 14. JOT JET TREM BONG ចតចិត្តត្រឹមបង - សុង សេង ហ៊ន
 15. JIVIT APOB ជីវិតអភ័ព្វ - សុង សេង ហ៊ន
 16. DOL VEILEA TROV SARAPHEAB ដល់វេលាត្រូវសារភាព - សុង សេង ហ៊ន
 17. KOM BOH BONG PHKAR កុំបោះបង់ផ្កា - សុង សេង ហ៊ន
 18. CHHOEUR JET ឈឺចិត្ត - សុង សេង ហ៊ន
 19. BRO TROB YUY ប្រទ្រុបយុយ - សុង សេង ហ៊ន
 20. LOVE OR FRIEND? ស្នេហ៍រមិត្រ? - សុង សេង ហ៊ន
 21. BRAB OY TRONG ប្រាប់ឱ្យត្រង់ - សុង សេង ហ៊ន
 22. WHO MAKE ME CRY អ្នកណាធ្វើឱ្យខ្ញុំយំ? - សុង សេង ហ៊ន
 23. PAINO BAK KHTONG ព្យាណូបាក់ខ្ទង់ - សុង សេង ហ៊ន
 24. CHHNAM MUN ឆ្នាំមុនž - សុង សេង ហ៊ន
Get Code to your Blog


Copy: Ctrl + C


មាស សុខសោភា - ជ្រើសរើសពិសេស 01
Get this to your blogg

Copy: Ctrl + C


Get this to your blogg or Tagged or can Post a commetns


Copy: Ctrl + C
 1. 1000 REATREY មួយពាន់រាត្រី - មាស សុខសោភា
 2. 1 NEATI MIN JONG KHLEAT មួយនាទីមិនចង់ឃ្លាត - មាស សុខសោភា
 3. KRUOSA and SNAEHA គ្រួសារនិងស្នេហា - មាស សុខសោភា
 4. OON NIK NIK BONG អូននឹកនឹក​បង - មាស សុខសោភា
 5. PRUOS KEI JONG JOB ព្រោះគេចង់ចប់ - មាស សុខសោភា
 6. SNAEH PIT or MIN PIT ស្នេហ៍ពិតឬមិនពិត? - មាស សុខសោភា
 7. 01 HAET PHALL ១០១ហេតុផល - មាស សុខសោភា
 8. SNAEH LOSH OAVASANT ស្នេហ៍លុះអវសាន្ត - មាស សុខសោភា
 9. OON SNAEH BONG អូនស្នេហ៍បង - មាស សុខសោភា
 10. MIN LUONG LOM JET BONG LOEY មិនលួងលោមចិត្តបងឡើយ

ចាប៉ី គង់ ណៃ

ព្រះសុរិយា - ចាប៉ី គង់ ណៃ;;

Template by:
Free Blog Templates