Wednesday, September 9, 2009
kUneGIyP¢úMbiNÐ

-»kUnTaMgLay

sþab;mþaykUnNa

TwkcitþbitavacamþayGñk

kUnKitemIleTA

eRCAehIyRtCak;

nwmnYnvlkçN_

»NaelakeGIyhaeGIy

hak;esµIenRta.

-P¢úMbiNÐehIykUn

tadUnKat;eTAvtþ

sagsIlRbtibtiþ

»vaTsasna

lublag)abkmµ

tamRt½ysikça

haeGIyGWgeGIy

valrdþsgSar

»NaelakeGIyhaeGIy

EvgNas;Naéfø.

-kUnRsIkUnRbús

luHedaydMbUnµan

eFVIbuNüdak;Tan

eronsBVnisS½y

ktBaØÚ ¬1¦ sc©³ ¬2¦

tb³ ¬3¦ xnþI ¬4¦

suc©ritTaMg3 ¬5¦

éføesµICIvit.

-kuMePøItePøInePøc

eKceTArkeRKÓgejon

kBaäaGaePon

ejonTijkavhit

h‘anqk;qbøn;

CiHCan;CMrwt

sagerOg]uRkidæ

citþCaCnBal.

-P¢úMbiNÐdl;ehIy

kUneGIyRtÚvsgVat

eFVIbuNüdak;)aRt

kuMȟeRbtedol

CRmúHcitþ)ab

bnSabcitþBal

kUnedIrpøÚvval

kuMralcUléRB.1-ecHdwgKuNEdleKeFVImkelIxøÜn

2-niyayBaküeTogRtg;

3-esckþIs¶b;es¶óm

4-ecHGt;Fµt; Gt;RTaM

5-sucritTaMg3 man³

-kaysucrit ¬eFVIl¥pøÚvkay¦

-vcIsucrit ¬niyayl¥ suPaBTn;Pøn;¦

-menasucrit ¬KitEterOgl¥¦


1 Comment:

  1. NURA said...
    halo friend..
    please take AWARD from blog NURANURANIKU,,for you,,thank

Post a CommentTemplate by:
Free Blog Templates